Ως ανακτώμενα καύσιμα από στερεά (SRF) θεωρούνται τα στερεά καύσιμα που προκύπτουν από μη-επικίνδυνα απόβλητα ώστε να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση ενέργειας, π.χ. σε αποτεφρωτήρες, και τα οποία ανταποκρίνονται στην κατηγοριοποίηση και τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ-15359. Με τον όρο «προκύπτουν» εννοείται η επεξεργασία, ομογενοποίηση και αναβάθμιση των αποβλήτων σε τέτοια ποιότητα που να καθιστά το SRF προϊόν εμπορεύσιμο.

 

Οι παρεχόμενες αναλυτικές υπηρεσίες για δείγματα SRF περιλαμβάνουν:

 

 • Προετοιμασία δείγματος (ολική υγρασία, άλεση)
 • Προσδιορισμός Τέφρας
 • Προσδιορισμός Πτητικών
 • Θερμογόνος Δύναμη
 • Στοιχειακή Ανάλυση
 • Προσδιορισμός Θείου
 • Περιεχόμενο Χλώριο
 • Κύρια Μέταλλα (τέφρα)
 • Ιχνοστοιχεία (τέφρα)
 • Προσδιορισμός Hg, As, Sb (τέφρα)
 • Λεπτόκοκκα & Μηχανική Αντοχή
 • Φαινόμενη Πυκνότητα
 • Πυκνότητα Σωματιδίων
 • Προσδιορισμός Κλάσματος Βιομάζας
 • Συμπεριφορά Τήξης Τέφρας
EN 15443
EN 15403
EN 15402
EN 15400
EN 15407
EN 15408
EN 15408
EN 15410
EN 15411
EN 15411
EN 15639
EN 15401
EN 15405
EN 15440
EN 15404

Οι ανωτέρω δοκιμές εκτελούνται με εφαρμογή του προτύπου ISO 17025. Ο προσδιορισμός τέφρας, πτητικών και κλάσματος βιομάζας αποτελούν διαπιστευμένα πεδία από το Ε.ΣΥ.Δ.