Ο εξοπλισμός του ΕΤΟΚ περιλαμβάνει τα απαραίτητα όργανα για τον πλήρη χαρακτηρισμό καυσίμων και η παροχή αναλυτικών υπηρεσιών του εργαστηρίου γίνεται σύμφωνα με διεθνείς πρότυπες μεθόδους. Την ποιότητά τους εγγυώνται η πολύχρονη εμπειρία του προσωπικού του ΙΔΕΠ σε δοκιμές και φυσικοχημικούς ελέγχους σε δείγματα στερεών καυσίμων.

 

Το άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από χημικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος και γεωπόνους.

 

Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν παράλληλα και τη λειτουργία τόσο του Πρότυπου Χημικού Εργαστηρίου Βόρειας Ελλάδας (ΠΧΕΒΕ) όσο και του χημείου του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ ΑΕ.

 

Μεταξύ των οργάνων χαρακτηρισμού καυσίμων του εργαστηρίου περιλαμβάνονται: