Η διενέργεια διαπιστευμένων δοκιμών που εκτελούνται στο εργαστήριο έχει σκοπό την τεκμηρίωση και υποστήριξη του ερευνητικού έργου, αλλά και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. Συλλογική δέσμευση της Διοίκησης και των στελεχών του ΕΤΟΚ αποτελεί ότι η παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες τους, τηρώντας όμως στο ακέραιο τα προβλεπόμενα από τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και τυποποιητικές απαιτήσεις και ρυθμίσεις. Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω, η Διοίκηση του ΙΔΕΠ/ΕΤΟΚ δεσμεύεται να:

 

Η εφαρμοζόμενη από το εργαστήριο διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων - Ενστάσεων είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο κατόπιν αίτησής του.