Το ΕΤΟΚ υποστηρίζει και τεκμηριώνει εργαστηριακά το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου με τη διεξαγωγή και αξιολόγηση δοκιμών σε δείγματα στερεών καυσίμων. Παράλληλα, το άριστα καταρτισμένο προσωπικό του προσφέρει αναλυτικές υπηρεσίες προς τρίτους τόσο για δείγματα ορυκτών καυσίμων όσο και για δείγματα βιομάζας ή ανακτώμενων από στερεά καυσίμων (SRF). Με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του, από το τέλος του 2013, το εργαστήριο εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 (Αρ. Πιστοποιητικού ΕΣΥΔ 894).

 

Επιπλέον, με βάση τις αναλύσεις των δειγμάτων και χάρη στην πολύχρονη εμπειρία των στελεχών του στην αξιοποίηση των καυσίμων, το Ινστιτούτο μας είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας. Μπορούμε να συμβάλουμε στην ενδεχόμενη βελτίωση του καυσίμου, στην αποδοτικότερη αξιοποίησή του και τη φιλικότερη περιβαλλοντικά συμπεριφορά του.