Το Εργαστήριο Στερεών Καυσίμων είναι κομμάτι του Ινστιτούτου χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Αποτελεί τη συνέχεια του εργαστηρίου του πρώην Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ), δηλαδή του κύριου Ελληνικού ερευνητικού φορέα για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των στερεών καυσίμων και των παραπροϊόντων τους.

 

Το ΙΤΕΣΚ ιδρύθηκε στην Πτολεμαΐδα, το Σεπτέμβριο του 1987, με το Π.Δ. 374/1987 και την επωνυμία "Κέντρο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων" (ΚΤΕΣΚ). Τον Μάρτιο του 2002 εντάχθηκε στο ΕΚΕΤΑ με τη νέα του επωνυμία (ΙΤΕΣΚ), ως Ερευνητικό Ινστιτούτο. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Τον Μάρτιο του 2012, με την εφαρμογή του Ν.4046/2012 («Συγχωνεύσεις Ερευνητικών φορέων»), το ΙΤΕΣΚ συγχωνεύτηκε με το Ινστιτούτο Τεχνικής ΧΗμικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) σε ένα ενιαίο ινστιτούτο, με την επωνυμία ΙΔΕΠ.

 

Συνεπώς, το Εργαστήριο Τεχνολογιών Ορυκτών Καυσίμων (ΕΤΟΚ), όπως είναι το επίσημο όνομα του εργαστηρίου, αποτελεί τον εργαστηριακό κορμό του τομέα Πτολεμαΐδας του ΙΔΕΠ. Ξεκινά ουσιαστικά τη λειτουργία του στα τέλη της δεκαετίας του '90, με πολύ βασικό εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΕΒΑΛ. Με την πάροδο του χρόνου αποκτά καλύτερο εξοπλισμό, περισσότερο και εμπειρότερο προσωπικό. Παράλληλα, από τα μέσα του 2007 εγκαθίσταται σταδιακά στο νέο ιδιόκτητο κτίριο του Ινστιτούτου, στο 4ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Μποδοσάκειου Νοσοκομείου. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν τόσο εργαστηριακές αναλύσεις όσο και επί τόπου μετρήσεις εκπομπών.

 

Το ΕΤΟΚ υποστηρίζει και τεκμηριώνει εργαστηριακά το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου με τη διεξαγωγή και αξιολόγηση δοκιμών σε δείγματα στερεών καυσίμων. Παράλληλα, το άριστα καταρτισμένο προσωπικό του προσφέρει αναλυτικές υπηρεσίες προς τρίτους τόσο για δείγματα ορυκτών καυσίμων όσο και για δείγματα βιομάζας ή ανακτώμενων από στερεά καυσίμων (SRF). Με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του, από το τέλος του 2013, το εργαστήριο εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 (Αρ. Πιστοποιητικού ΕΣΥΔ 894).

 

Επιπλέον, με βάση τις αναλύσεις των δειγμάτων και χάρη στην πολύχρονη εμπειρία των στελεχών του στην αξιοποίηση των καυσίμων, το Ινστιτούτο μας είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας. Μπορούμε να συμβάλουμε στην ενδεχόμενη βελτίωση του καυσίμου, στην αποδοτικότερη αξιοποίησή του και τη φιλικότερη περιβαλλοντικά συμπεριφορά του.